Do góry

Tomasz Kędziora
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Południe w Gdańsku

ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Biuro czynne:
pn.: 10-18, wt. - pt.: 8-16.

tel.: 733 747 098
e-mail: gdansk5@komornik.pl
AKTUALNOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Tomasz Kędziora działa w obszarze właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
 
fot. SĄD REJONOWY GDAŃSK-POŁUDNIE W GDAŃSKU
 
Z uwagi na znaczną ilość przychodzących połączeń telefonicznych informujemy, że kontakt z kancelarią możliwy jest również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA
 
DO POBRANIA - TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA WRAZ Z URZĘDOWYM DRUKIEM SKARGI
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika - link należy wkleić w pasek przeglądarki internetowej
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002296/O/D20182296.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Administratorem danych osobowych jest komornik sądowy. Dane kontaktowe do zgłoszeń dotyczących danych osobowych są takie jak podane wyżej w nagłówku dane komornika. Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w kancelarii komornika, mailowo na adres e-mail: gdansk5@komornik.pl, telefonicznie - pod numerem telefonu: 733 747 098, fax. 058 341 3572 lub pisemnie - na adres: ul. Strzelecka 7B, w Gdańsku. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynach zabronionych. Dane osobowe zostały pozyskane od stron lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że stroną lub uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania lub siedziby albo adres korespondencyjny poza tym obszarem. W odniesieniu do swoich danych osobowych istnieje w każdej chwili możliwość zażądania do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania lub czynności albo ze względu na obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika. Istnieje możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępne w siedzibie komornika.